Distances līgums

Distances līguma versija Nr. 1, kas stājās spēkā 03.02.2021.

Līguma priekšmets

1.1. Mogotel Hotel Group AS, vienotais reģistrācijas numurs: 40103376919, juridiskā adrese/ faktiskā adrese: Latgales iela 240–3, Rīgā, LV-1063, Latvijā, tālruņa nr.: +371 67259918; e-pasta adrese: reservations@mogotel.com, turpmāk – Pārdevējs, nodrošina Pircējam viesnīcas izmitināšanas, SPA, restorāna, sporta zāles pakalpojumu nākotnes rezervācijas iespēju; turpmāk – Pakalpojums.

1.2.Distances līguma noteikumi attiecināmi tikai un vienīgi uz Pušu līgumiskām saistībām, nodibinātām, veicot Pakalpojuma nākotnes rezervāciju un priekšapmaksu Pārdevējam piederošā tīmekļa vietnē www.shop.wellton.com, turpmāk – Tiešsaistes tirdzniecības vieta. Pārdevējs ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt Distances līguma noteikumus. Pārdevējs informēs Pircēju par jebkurām izmaiņām, publicējot Distances līguma aktuālo versiju tīmekļa vietnē www.shop.wellton.com. Uz Pircēju ir attiecināma tā Distances līguma noteikumu versija, kura bija spēkā priekšapmaksas veikšanas brīdī.

1.3. Distances līgums stājas spēkā ar izvēlētā Pakalpojuma nākotnes rezervācijas un priekšapmaksas veikšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

1.4. Distances līgumā noteiktajam mērķim un izpildei, kā arī ar mērķi nodrošināt Pircējam iespēju veikt Pakalpojuma nākotnes rezervāciju un priekšapmaksu Tiešsaistes tirdzniecības vietā tiek apstrādāti Pircēja personas dati. Pircēja personas dati tiks apstrādāti godīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un spēkā esošo Mogotel Hotel Group AS Privātuma politiku.

1.5. Veicot Pakalpojuma nākotnes rezervāciju un priekšapmaksu, Pircējs apliecina, ka Pircējs ir rīcībspējīga persona, Pircējs ir iepazinies ar Distances līguma noteikumiem, tiesībām atkāpties no Distances līguma, Mogotel Hotel Group AS Privātuma politikas noteikumiem, Pircējs tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

Pakalpojuma nākotnes rezervācijas iegādes noteikumi

2.1. Pakalpojuma nākotnes rezervācijas kārtība:

2.1.1. Tiešsaistes tirdzniecības vietas darbības laiks ir 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā.

2.1.2. Tiešsaistes tirdzniecības vietā izvēloties Pakalpojumu un veicot par to priekšapmaksu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts Vaučers .pdf formātā. Saņemot uz norādīto e-pastu Vaučeru, Pircējam tiks piešķirtas tiesības Pakalpojuma sniegšanas vietā apmainīt Vaučeru pret Pakalpojumu līdz Vaučera izmantošanas termiņa beigām.

2.1.3. Pakalpojuma sniegšana Pakalpojuma sniegšanas vietā netiks nodrošināta, ja netiks uzrādīts Vaučers, līdz ar to gadījumā, ja apmaksa ir veikta, bet Vaučers norādītajā e-pastā 1 (vienas) dienas laikā netiks saņemts, nepieciešams nekavējoties vērsties pie Pārdevēja, detalizēti aprakstot esošo situāciju, izmantojot šo noteikumu 3.1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

2.2. Vaučera apmaksas kārtība:

2.2.1. Vaučera cena Tiešsaistes tirdzniecības vietā tiek norādīta EUR valūtā, ieskaitot visus piemērojamos nodokļus. Vaučers tiek realizēts par cenu, kas ir spēkā Vaučera iegādes brīdī Tiešsaistes tirdzniecības vietā.

2.2.2. Pēc vēlamā Vaučera izvēles, nospiežot pogu “Apmaksāt”, ir nepieciešams veikt priekšapmaksu ar norēķinu karti vai Banklink tiešsaistē Tiešsaistes tirdzniecības vietā. Banklink online at the Online Point of Sale.

2.2.3. Pēc apmaksas veikšanas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Vaučers .pdf formātā.

2.2.4. Vaučera derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no iegādes brīža. Minētajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt Vaučeru pret Pakalpojumu, ievērojot Vaučerā norādītos termiņus un Pakalpojuma informāciju. Ja Pircējs neizmanto minētās tiesības norādītājā termiņā, Pircējs zaudē tiesības apmainīt Vaučeru pret Pakalpojumu. Minētajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības paturēt iemaksātos naudas līdzekļus.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

3.1. Vaučerā tiek norādīts pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma detalizēts apraksts, pakalpojuma sniegšanas vieta un Vaučera derīguma termiņš.

3.1.1. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta sekojošās viesnīcās:

3.1.1.1. WELLTON Riverside SPA Hotel, kas atrodas 11. novembra krastmalā 33, Rīgā, LV-1050, tālr. nr: +371-67869950, e-pasta adrese: info.riverside@wellton.com.

3.1.1.2. WELLTON CENTRUM Hotel & SPA, located at Kalēju iela 33, Riga, LV-1050, tel. + 371-67130670, email: info.centrum@wellton.com.

3.1.1.3. WELLTON RIGA Hotel & SPA, located at Vaļņu iela 49, Riga, LV-1050, tel. + 371-67869950, email: info.riga@wellton.com.

3.2. Lai pieteiktos pakalpojumam, nepieciešams veikt pakalpojuma rezervāciju atbilstoši Vaučerā noteiktajam derīguma termiņam, zvanot uz attiecīgās viesnīcas norādīto kontakttālruni. Pēc rezervācijas veikšanas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts pakalpojuma rezervācijas apstiprinājums, kas kopā ar Vaučeru jāuzrāda, ierodoties Viesnīcā un/vai SPA, un/vai restorānā, un/vai sporta zālē.

3.3. Pircējs ir tiesīgs nodot Vaučeru trešajām personām, ja Pircējs vēlas, lai trešā persona izmantotu tiesības apmainīt Vaučeru pret Pakalpojumu.

Pircēja tiesības atkāpties no Distances līguma

4.1. Tiesības atkāpties no Distances līguma, līdz ar to izmantot atteikuma tiesības ir Pircējam, kas ir patērētājs — fiziskā persona, kas iegādājies Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

4.2. Pircējam, kas ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, atkāpties no Distances līguma, līdz ar to atteikties no Pakalpojuma nākotnes rezervācijas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās veikšanas. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, Pakalpojuma nākotnes rezervāciju veikušajai personai nepieciešams aizpildīt Atteikuma veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu un nosūtīt parakstīto dokumentu pa pastu uz Pārdevēja biroju (Mogotel Hotel Group AS, reģ. Nr. 40103376919, adrese: Latgales iela 240—3, Rīga, LV-1063, Latvija) vai uz e-pastu ( reservations@mogotel.com ) pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, proti, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rezervācijas veikšanas. Atteikuma veidlapas paraugs.

4.3. Atteikuma gadījumā Pārdevējs atmaksās iemaksāto naudu par Pakalpojuma nākotnes rezervāciju bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tiks saņemta attiecīgi noformēta Atteikuma veidlapa.

4.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Distances līguma šādos gadījumos:

4.4.1. Izsniegtā Vaučera derīguma termiņš ir beidzies.

4.4.2. Atteikuma tiesību termiņā Pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar skaidru Pircēja piekrišanu un/vai nepārprotamu apstiprinošu rīcību.

4.4.3. Atteikuma tiesību termiņā Pakalpojuma sniegšana ir pabeigta, līdz ar to Pircējs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma.

Par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām

5.1. Ja Pircējam ir pretenzijas par Distances līguma izpildi un/vai tiesībām atkāpties no Distances līguma, Pārdevējs ierosina vērsties ar pretenziju pie Pārdevēja un risināt tos pārrunu ceļā, zvanot pa tālr.: +371 27008976 un/vai rakstot uz e-pasta adresi: reservations@mogotel.com.

5.2. Gadījumā, ja Pircējs, kas ir patērētājs, nepiekrīt Pārdevēja atbildei, Pārdevējs ierosina izmantot Eiropas Savienības mērogā izveidotu strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē (SIT), lai iesniegtu sūdzību. Minētā platforma izveidota, lai nodrošinātu patērētajam un Pārdevējam iespēju bez tiesas, savstarpēji vienojoties, ES, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas uzņēmējiem un patērētājiem izšķirt strīdus saistībā ar attālinātu preču un pakalpojumu iegādi.
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV)

5.3. Gadījumā, ja Puses nevar atrisināt strīdu pārrunu ceļā, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Distances līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirta Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Citi

6.1. Ja piekļūšana Tiešsaistes tirdzniecības vietai vai pasūtījuma veikšana Tiešsaistes tirdzniecības vietā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

Tiesību atruna:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības likums ( https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums).

2) Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu)